Breeder of Goshiki, Koromo, GR Showa, Shusui, Showa, Doitsu Gosanke and Kawarimono.