Omosako

KoiBito Stock

Sansai Shiro Utsuri

Sansai Shiro Utsuri (Omosako)

SP02

Omosako

63 cm.

32 Kg.

1 pcs