Nagashima (Otozo)

KoiBito Stock

Tosai Showa

Tosai Showa (Nagashima (Otozo))

NAG-01

Nagashima

14-17 cm.

16 Kg.

60 pcs