Marudo

KoiBito Stock

Tosai Kohaku

Tosai Kohaku (Marudo)

MDO-01

Marudo

5-8 cm.

20 Kg.

200 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Marudo)

MDO-02

Marudo

12-15 cm.

20 Kg.

100 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Marudo)

MDO-03

Marudo

12-15 cm.

20 Kg.

100 pcs